Được đặc biệt thiết kế bởi các Viện ngôn ngữ Đại học Cambridge, bài kiểm tra này giúp bạn xác định trình độ Anh ngữ hiện tại của bạn.

Bạn có thể chọn làm 2 mẫu – 1 mẫu 25 câu hỏi bao gồm phần nghe – và 1 mẫu 20 câu hỏi không có phần nghe.

Bài làm không có thời gian giới hạn. Bạn sẽ được thấy kết quả kiểm tra vào cuối bài.

EFCELT ipad